a,b,c 成等比GP,設公比為r, T(n)=arn-1 總和 S(n)=a(rn-1) / (r-1)
4,-8,16...,加至第 n項的和-84, 求n
-84= 4[(-2)n-1]/(-2-1)
64=(-2)n 忘記負值, 取log
log64= nlog2
n=log64/log2=6
1
2
3
4
5
6
7
求 3-9+27...19683
3(-3)n = 19683
(-3)n=6561=(-3)8 用計算機試
  n=8, 即 19683 是第 9 項
S(9)= 3[(-3)9-1]/(-3-1)= 14763

計時: